تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
پنجشنبه 10 فروردین 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
تعبیر خواب پول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب  است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی  برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و  داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع  کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که  روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم  ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید  و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به  حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و  اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم. چنان چه در خواب  ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش  آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما  پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر  درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او  ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی  خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر  در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من  درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه  مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و  معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که  نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک  مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار  کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک  ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد.  خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات  ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر  را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو  دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان  به نزاع خانوادگی رسید. شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست  و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق  پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من  بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس  تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و  گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل  مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند  و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی  که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او  توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند  باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد.  سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود  آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش  اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل  این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و  تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است كه به خاطر موضوعى مجبور به  پول خرج كردن مى‏شوید. دیدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقیت  در كارهاى خطرناك است و پیدا كردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى  آن است كه در مقابل مشكلات مقاومت مى‏كنید. گم كردن پول در  خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام یكى از كارهایتان است. اگر  خواب ببینید كسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده، یعنى هدیه‏اى  دریافت خواهید كرد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب پول پیدا كنید ، علامت آن است كه در مقابل  نگرانی اندك ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید به كسی پول می پردازید ، علامت آن است كه  دچار بدبختی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سكه های طلا از كسیب می گیرید ، علامت آن  است كه به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از  زندگی خود خواهید برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنید ، نشانة آن است كه در محیط  خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن كم  است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد  .

6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است كه در  آستانة وضعیت خطرناكی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال  خود باشید .

7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می كنید ، علامت آن است كه به  ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است كه در آینده  فرد پول پرستی خواهید شد .

9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است  كه شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا كرده اید و زنی جوان  ادعای مالكیت آن را می كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة  یكی از دوستان در كارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

پول فراوانی بدست میاورید : ناكامی در عشق.

دیگران پول فراوانی بدست آورده اند : آنها در عشق ناكام هستند.

یك منفعت مالی مهم نصیبتان میشود: یك مصیبت در پیش است .

با حقه و فریب پول بدست میآورید: علامت یك رفاقت بزرگ .

از راههای مشكوك پول در میآورید : از یك بیماری بهبود می  یابید.

پول میدزدید : دوره ای كه در پیش دارید ابداً آسان نخواهد بود.

پول قرض می دهید : فوراً  احتیاج به پول پیدا میكنید.

پول قرض میكنید : ناكامی .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پول تقلبی  در خواب ، نشانة آن است كه با فردی متمول و بی  شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید  از كسی پول تقلبی می گیرید ، یا به كسی پول تقلبی  می دهید ، یا آن را خرج می كنید ، نشانة افتادن به  دام شر و نكبت است .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پول خرد در  خواب ، نشانة انجام كارهایی مشقت بار و سخت است و  همچنین نارضایتی دوستان از شما

2ـ گم كردن پول خرد  در خواب ، نشانة شكست خوردن و تسلیم حرف دیگران  شدن است .

3ـ پیدا كردن پول  خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما  به شكل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد  در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی  است .

Motiee Manouchehr Tehrani  says:
Money did not sleep well the eye as some of the good awakening. Cash  and coins sorrow little of that kind of day for us. It might be the  night when we forget the money generally reflects the discomfort  that comes and lives ugly and undesirable is . Gold coin to talk  about (i) the word go gold. Here, only the total money circulation  coins and banknotes to know. Both personal and experiences of others  who were credible and trustworthy. For example, this dream which I  quote above is a good example to prove. Two were old friends of a  condominium. This garden is great that a side Shahriar was connected  to farms. The case was one of two old pal and partner property that  had relatives decided to sell his share. Condominium Buyer was not  ready to buy. The resolution of the problems were recorded. It was  one of two close friends like to share another place to buy and sell  Buyer third. This is the difference between friend and partner and  two relatives came out and fight and work to family conflict.  Morning who had seen her sleeping in her bed Tyanvs defined and  interpreted wanted. He said (love you slander knocks and involvement  great for you creates) three days after stolen car at the entrance  to the garden owned by the same man, a dreamer of dreams led him to  the owner of the garden was accused of stealing a car and all that  it has detained. It took him three or four months could not prove  that the car thief and the thief simply can not be. In the meantime,  his partner was forced to sell his share in his garden. The purpose  of narrating this story is that we show money and getting caught and  interpret how accurate was that Ms. Tyanvs Greek.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you:
See the money in a dream, indicates that for things that you have to  spend. View the money out of sleep, a sign of success in dangerous  work, and find the money in a dream, indicates that the resistance  problems you get. Losing money on sleep, a sign of bad luck in one  of your work is done. If you dream you see someone sent remittances  of money, ie receive a gift.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 If you find money in your sleep, in front of the sign that little  worry, you will have great pleasure.
2 Bedrooms see if someone money to pay sign that you will be  experiencing misery.
3 Bedrooms see if Ksyb gold coins, you'll sign that you will get a  great happiness, and your life will be many pleasures.
4 lose money if in a dream, a sign that the family environment often  an unpleasant experience.
5. Count your money if in a dream and see how much of it is low, a  sign that in paying your installments will be helpless.
6 If you see a place to sleep stole money, a sign that you have  headache on the verge of a dangerous situation. Must be more careful  with their actions.
7 See if the dream of saving money, you'll find a sign that the  wealth and comfort.
8 If you see the money, eat sleep, a sign that in the future people  will worship money.
9 If you dream you see in search of some money, happiness and  prosperity sign that will welcome you.
10 If a young woman sleeping see how much money did you find and  claim it does, it is a sign that the intervention of a friend in  your work, you'll see a hard loss.
Lots of money, you get: failure in love.
Earns a lot of money: they fail in love.
An important financial benefit is yours: a disaster ahead.
Trick to get money: the sign of a great friendship.
Suspected of ways to get money from a patient can find.
Stealing money: the period in which you are going will not be easy  at all.
You lend money to: urgently need money to find.
You borrow money: failure.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 See counterfeit money in a dream, a sign that the wealthy  individual and grappling will depersonalize.
2 If you see someone sleeping receive counterfeit money, counterfeit  money or to someone you do, or spend it, is a sign of falling into  the trap of evil and misery.
Nly Beeton says:
1 See pennies in sleep, a sign of things to do homework

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میهن بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پول , تعبیر خواب اسکناس , تعبیر خواب دولار , تعبیر خواب $ , تعبیر خواب پول خرد , تعبیر خواب پول تقلبی , تعبیر خواب بودجه , تعبیر خواب پیسه , تعبیر خواب تنخواه , تعبیر خواب دستمایه , تعبیر خواب دینار , تعبیر خواب سرمایه , تعبیر خواب سکه , تعبیر خواب مبلغ , تعبیر خواب مسکوک , تعبیر خواب نقد , تعبیر خواب نقدینه , تعبیر خواب وجه  , خواب دیدن پول , خواب دیدن اسکناس , خواب دیدن دولار , خواب دیدن $ , خواب دیدن پول خرد , خواب دیدن پول تقلبی , خواب دیدن بودجه , خواب دیدن پیسه , خواب دیدن تنخواه , خواب دیدن دستمایه , خواب دیدن دینار , خواب دیدن سرمایه , خواب دیدن سکه , خواب دیدن مبلغ , خواب دیدن مسکوک , خواب دیدن نقد , خواب دیدن نقدینه , خواب دیدن وجه  , رویای پول , رویای اسکناس , رویای دولار , رویای $ , رویای پول خرد , رویای پول تقلبی , رویای بودجه , رویای پیسه , رویای تنخواه , رویای دستمایه , رویای دینار , رویای سرمایه , رویای سکه , رویای مبلغ , رویای مسکوک , رویای نقد , رویای نقدینه , رویای وجه  , تعبیر پول , تعبیر اسکناس , تعبیر دولار , تعبیر $ , تعبیر پول خرد , تعبیر پول تقلبی , تعبیر بودجه , تعبیر پیسه , تعبیر تنخواه , تعبیر دستمایه , تعبیر دینار , تعبیر سرمایه , تعبیر سکه , تعبیر مبلغ , تعبیر مسکوک , تعبیر نقد , تعبیر نقدینه , تعبیر وجه  , خواب پول , خواب اسکناس , خواب دولار , خواب $ , خواب پول خرد , خواب پول تقلبی , خواب بودجه , خواب پیسه , خواب تنخواه , خواب دستمایه , خواب دینار , خواب سرمایه , خواب سکه , خواب مبلغ , خواب مسکوک , خواب نقد , خواب نقدینه , خواب وجه  , نوع مطلب :
برچسب ها : پول، اسکناس، دولار، $، پول خرد، پول تقلبی، بودجه،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 ( کل صفحات : 983 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب