تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
پنجشنبه 10 فروردین 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
تعبیر خواب پوشاک

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن لباسهایی كثیف و مندرس در خواب ، نشانة آن است كه  دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ   می زنند ، باید مراقب  تماسهای خود با بیگانگان باشید .

2ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را كثیف و مندرس ببیند ، علامت آن  است كه اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لكه  دار خواهد شد . دیدن لباس نو و پاكیزه در خواب ، نشانة سعادت  است .

3ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی  دارید ، نشانة آن است كه  برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین  خوابی ببیند ، علامت آن است كه در آینده با امیدها و  ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد  شد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
1 See dirty clothes and worn in a dream, it is no longer a sign of  scheming to harm you, they have to be careful about its contacts  with foreigners.
2 If a woman sleeping in dirty clothes and worn-out look, a sign  that though in its contacts with other health care providers will  not be tarnished her lap. New and clean knickers in a dream, is a  sign of prosperity.
3 Bedrooms see if you have lots of clothes, a sign that you will  need for a living. If a young person that they dream, a sign that  the hopes and disappointments of many will face in the future.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میهن بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پوشاک , تعبیر خواب پوشیدنی  , تعبیر خواب پوشش  , تعبیر خواب جامه  , تعبیر خواب ثوب  , تعبیر خواب لباس  , تعبیر خواب ملبس  , تعبیر خواب لِبس  , تعبیر خواب لبوس  , تعبیر خواب جامگی  , تعبیر خواب کسوة , تعبیر خواب ملبوس  , تعبیر خواب کساء  , خواب دیدن پوشاک , خواب دیدن پوشیدنی  , خواب دیدن پوشش  , خواب دیدن جامه  , خواب دیدن ثوب  , خواب دیدن لباس  , خواب دیدن ملبس  , خواب دیدن لِبس  , خواب دیدن لبوس  , خواب دیدن جامگی  , خواب دیدن کسوة , خواب دیدن ملبوس  , خواب دیدن کساء  , رویای پوشاک , رویای پوشیدنی  , رویای پوشش  , رویای جامه  , رویای ثوب  , رویای لباس  , رویای ملبس  , رویای لِبس  , رویای لبوس  , رویای جامگی  , رویای کسوة , رویای ملبوس  , رویای کساء  , تعبیر پوشاک , تعبیر پوشیدنی  , تعبیر پوشش  , تعبیر جامه  , تعبیر ثوب  , تعبیر لباس  , تعبیر ملبس  , تعبیر لِبس  , تعبیر لبوس  , تعبیر جامگی  , تعبیر کسوة , تعبیر ملبوس  , تعبیر کساء  , خواب پوشاک , خواب پوشیدنی  , خواب پوشش  , خواب جامه  , خواب ثوب  , خواب لباس  , خواب ملبس  , خواب لِبس  , خواب لبوس  , خواب جامگی  , خواب کسوة , خواب ملبوس  , خواب کساء  , نوع مطلب :
برچسب ها : پوشاک، پوشیدنی، پوشش، جامه، ثوب، لباس، ملبس،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 ( کل صفحات : 983 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب