تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 9 فروردین 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
تعبیر خواب پوستین

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر كسی در خواب بیند كه پوستین پوشیده بود و وقت زمستان بود،  دلیل است كه چیزی به وی رسد جهت وجه معیشت او. اگر در وقت  تابستان بود، همین دلیل كند، لیكن سرانجام غمناك شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید پوستین سمور پوشیده داشت، دلیل كه زنی توانگر خواهد.  اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی كه خواهد توانگر  و پارسا، لیكن فریبنده و حیله گر است. اگر بیند پوستین خرگوش  پوشیده است، دلیل كه زنی بدكار خواهد. اگر دید پوستین سنجاب  پوشیده داشت، دلیل كه زنی ناسازگار خواهد. اگر دید پوستین گربه  پوشیده بود. دلیل كه زنی خوبروی به زنی خواهد و دزد و بی امانت  است. اگر دید پوستین موش پوشیده داشت، دلیل كه زنی پلید به زنی  خواهد. اگر دید كه پوستین وی دریده یا سوخته یا ضایع شده، دلیل  بر غم و اندوه است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پوستین تا حدودی احکام پوست را دارد فقط در حیوانات مختلف فرق  می کند. پوستین محافظ بدن است در مقابل سرما ولی اگر تابستان  پوستین بپوشیم کاری نه فقط بیهوده بلکه قابل تمسخر انجام داده  ایم که مردم حق دارند به ما بخندند. در خواب نیز تقریبا همین  تاویل را دارد. چنانچه در خواب ببینید که پوستین پوشیده اید  اگر در فصل باشد امنیت و آسودگی خیال است و چنانچه غیر فصل  باشد به زحمت می افتید. پوستین پوشیدن در غیر فصل واکنش بی  اعتمادی شما است نسبت به موقعیتی که دارید. چه کاسب باشید و چه  کارمند، به هر حال احساس تزلزل می کنید و پوشیدن پوستین در غیر  فصل این معنی را می رساند. چنانچه در خواب ببینید که پوستین از  پوست شتر پوشیده اید میراثی به شما می رسد و از این رهگذر صاحب  ثروت می شوید و اگر دیدید که پوستینی از پوست گوسفند دارید  معاش شما تامین می گردد. پوست روباه گویای زنی است زیبا ولی  مکار و مزور. داشتن پوستینی از پوست روباه یا هر نوع پوست  روباه که به لباس افزوده شده باشد زنی است زیبا و حیله گر که  در کار شما نیرنگ به کار می برد و فریب تان می دهد و به دنبال  خویش می کشد. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است. اما پوستین  سمور زنی است توانگر چنانچه زنی در خواب ببینید که پالتوئی از  پوست سمور پوشیده از جانب زنی مال دار و متمول حمایت می شود.  خرگوش زنی است متلون و بد عمل و پوست و پوستین خرگوش هم از  چنین زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید. پوست گربه  معرف زنی است بی امانت و دزد که نمی توانید نه بر او متکی  باشید و نه به او اعتماد کنید. پوستین پلنگ و یوز پلنگ و دیگر  درندگان تیره گربه سانان معرف زنی نجیب و با شخصیت و مال دار  است. چنانچه در خواب ببینید پوستینی سوراخ شده یاسوخته دارید  غمی برای شما می رسد و پوستین کثیف و چرک و متعفن از یک بیماری  پر خرج خبر می دهد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin  says:
If anyone sees in a dream that was covered with furs and winter  time, because it seems to him to face his livelihood. If it was  summer time, why not, but the end is sad.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If you see an otter furs were worn, because it is rich woman. If the  fox furs were re-covered, due to the rich and pious woman, but  deceptive and cunning. If you see a rabbit furs covered, because he  is wicked woman. If you see a squirrel furs were worn, because the  woman would be incompatible. If you see the cat was wearing furs.  Comely woman because the woman is a thief and a lack of trust. If  you saw was covered with furs mice, because the evil woman to be a  woman. If he saw torn and burned furs or reject, because of the  grief.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Postinchi the limits of the skin varies only in animals. Postinchi  body protection from the cold, but if there is something not only  useless but also ridicule wear furs've done that people have the  right to laugh at us. Sleep is about the same interpretation. If you  see in a dream that if you are wearing furs in the security and  peace of mind. If it is not the inconvenience. Non-season wear furs  distrust is your reaction to your position. What are businessman or  employee, however, and you feel shaky season wore a sheepskin  otherwise imply meaning. If you see in a dream that you are wearing  furs from camel fur legacy you arrive and thereby become the owner  of wealth and sheepskin coat If you find that you are living will be  provided. Fox fur shows a woman beautiful, but cunning and  hypocrisy. This interpretation is the same for men and women. But  sable furs rich woman that you see in dreams Amenities of sable fur  worn by a woman of wealth and well-supported. Woman rabbit fur and  sheepskin rabbit mercurial and bad and that is good news from a  woman try to avoid him. Cat fur represents a woman of integrity and  that thieves can not rely on him and trust him. Postinchi Leopard  and Cheetah, and feline predators represent a woman of noble family  and the character of the property. If you see sleep pierced fur and  sheepskin Yasvkhth you arrive you grieve for dirty and stinking pus  and that's a costly disease.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میهن بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پوستین , تعبیر خواب جامه ٔ پوستی , تعبیر خواب پوستین خز. , تعبیر خواب خرقه ٔ خز , تعبیر خواب پوستین سنجاب , تعبیر خواب مزن  , تعبیر خواب خیعل  , تعبیر خواب قشام  , تعبیر خواب قشع , خواب دیدن پوستین , خواب دیدن جامه ٔ پوستی , خواب دیدن پوستین خز. , خواب دیدن خرقه ٔ خز , خواب دیدن پوستین سنجاب , خواب دیدن مزن  , خواب دیدن خیعل  , خواب دیدن قشام  , خواب دیدن قشع , رویای پوستین , رویای جامه ٔ پوستی , رویای پوستین خز. , رویای خرقه ٔ خز , رویای پوستین سنجاب , رویای مزن  , رویای خیعل  , رویای قشام  , رویای قشع , تعبیر پوستین , تعبیر جامه ٔ پوستی , تعبیر پوستین خز. , تعبیر خرقه ٔ خز , تعبیر پوستین سنجاب , تعبیر مزن  , تعبیر خیعل  , تعبیر قشام  , تعبیر قشع , خواب پوستین , خواب جامه ٔ پوستی , خواب پوستین خز. , خواب خرقه ٔ خز , خواب پوستین سنجاب , خواب مزن  , خواب خیعل  , خواب قشام  , خواب قشع , نوع مطلب :
برچسب ها : پوستین، جامه ٔ پوستی، پوستین خز.، خرقه ٔ خز، پوستین سنجاب، مزن، خیعل،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 ( کل صفحات : 983 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب