تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 9 فروردین 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
تعبیر خواب پوست

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

پوست تن مردم درخواب، آرایش و كدخدائی مردم است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر پوست مردم سترد مال و بركت است. اگر كسی پوست تن خود را  برخاسته دید، دلیل كه سر و راز وی گشاده شود و مال او تلف شود.  اگر پوست تن خود را كبود یا سیاه دید، دلیل كه غمگین شود. اگر  دید پوست پایش روشن بود، دلیل كه كارش خاسته شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پوست جمله چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث  است از مردی بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزی است. اگر پوست  درخت سبز دید، خداوندش روزه دار است. اگر دید كه پوست از مسلوخ  بازگردد، دلیل كه از آن كس كه بدو منسوب است، مالی بستاند. اگر  دید سرائی بنا كرداز بهر پوست باز كردن، دلیل كه اگر آن كس  قصاب بود در سرای او دیوار نهند. اگر معلم بود، بر كودكان ستم  كند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند كه پوست گاوی باز می كرد، دلیل كه آن كس شغلهای كهن و  چیزهای تباه شده را به سلاح بازآورد و ازجهت پادشاهی میانجی  كند و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف كند در كارهای  بسیار.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است دیدن پوست در خواب، بر صبر و بردباری دلالت داشته  باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پوستش زیبا و شاداب گشته است،  از بیماری بهبود مییابد و به خیر و برکت و آرامش دست مییابد.  زرد بودن پوست، بر بیماری دلالت دارد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پوست حیوانات در خواب مال است و دارائی مگر پوست شتر که به  میراث تعبیر شده و پوست گوسفند که معاش است. اگر دیدید که بر  پوست گوسفند فارغ و بی خیال نشسته اید خواب شما می گوید که  معاشتان تا مدتی تامین می شود و از این جهت خیالی راحت خواهید  داشت. چنان چه دیدید که پوستی دارید یا لباسی پوشیده اید و یا  حتی به عنوان زینت به کار برده و مثلا برای حفاظت تشک های  اتومبیلتان روی صندلی ها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر  است خواب شما خبر از یک میراث می دهد. کسی می میرد که مرده ریگ  او به شما خواهد رسید و این بستگی به مقدار پوستی دارد که در  خواب می بینید. اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید یا  تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانده اید میراث  بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود چیز قابل توجهی  نصیب شما نمی شود. اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما  مشغول کندن پوست آن حیوان هستید نشان آن است که از یک نفر که  نسبتی با شما دارد سود می برید و بهره مند می شوید و بهتر است  اگر پوستی که می کنید مقداری گوشت هم به آن چسبیده باشد که این  پول به مصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب امنیت و فراغ  خاطر می بخشد. اما پوست بدن خود انسان به نوشته ابن سیرین  چیزهائی است که دارید و به آن ها می بالید و فخر می فروشید و  بزرگی خود را منوط به وجود آن چیزها می انگارید. مانند خانه،  اتومبیل، ویلا، حساب بانکی، سهام کارخانه ها و جواهرات و غیره  . چنانچه در خواب دیدید که پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی  در آن نیست، ( مثل خالکوبی، زگیل، و پیسی و زخم) خواب شما از  آینده ای نه چندان دور خبر می دهد که پول دار و متنعم خواهید  شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید خواهید رسید. چنانچه در عالم  خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوش رنگ مشاهده کردید که به  نظرتان خوب و بی نقص آمد و آن چه دیگران دارند مجذوب می شوید و  احیانا حسد می ورزید. اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه  پوشیده بود رازی از شما فاش می شود. اگر در حمام بودید و دلاک  چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید  خواب شما می گوید که خرج شما زیاد می شود و هزینه زندگیتان  بالا می رود. اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم  و کبود شده اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد  شده خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید كه پوستتان زرد است، یعنى مسأله‏اى موجب ترس  شما شده است. اگر در خواب پوست نرمى را لمس كنید، یعنى با جدیت  به انجام كارهایتان مى‏پردازید. كندن پوست حیوانات، نشانه‏ى  خوشبختى است. اگر از پوست حیوانات طبلى درست كنید، نشانگر  شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببینید كه پوست حیوانات را  جایى آویزان یا پهن كرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین  است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى پوست حیوانات در خواب، بیانگر آن است كه در اثر انجام  كارى به ثروت مى‏رسید. دیدن پوست میوه در خواب، به این معنا  است كه از انجام كارهاى سخت خسته شده و به دنبال جایى آرام  براى استراحت مى‏گردید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Daniel the prophet PBUH  said:
Cream of sleep, arrangement and Kadkhodaie people.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If the skin of wealth and blessing Saturday. If a person saw your  skin tone up, because the head and open his mystery and his wealth  is wasted. If your skin blue or black t see a reason to be sad. If  you see monitoring skin was clear, because the work is risen.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Including skin dream to own cattle and sheep camel skin legacy of  the great man, the owner of the day. If you see green bark, Lord's  fasting. If you see that the skin of Mslvkh return, because he is  the one who appointed him, killed Financial. If you see any skin  Sarai Krdaz the open, because if he was a butcher in his home, have  the wall. If the teacher, the child is wronged.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
If you see a cow hide opened, and things because he lost old jobs  and Azjht brought weapons into the kingdom of princes and elders  mediating, and because the army of the king Unlike in many things.
Text from the site of dream interpretation
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
You may see skin sleeping, the patient is indicated. If someone in  his dream that his skin was nice and fresh, the condition improves  and gains of blessing and peace. Yellow skin, the disease implies.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Sleeping camel fur pelts in property and assets unless the heritage  interpretation and sheep that is living. If you find that the sheep  free and carefree sleep sitting Mashtan to tell you that while you  have provided and therefore safely. Someone dies, the legacy he will  come to you depending on how much skin you see in a dream. If in a  dream saw a sheep slaughtered and you are skinning the animal are  you suggesting that a person related to your benefit and the benefit  you get and it is better if the skin is that the amount of meat  still attached is that the money reaches your livelihood and  consumption security and peace of mind gives a dreamer of dreams.  But the human body according to Ibn Sirin things that you have to be  proud and boast of their great selling and perceive things depends  on it. Such as houses, cars, villas, bank accounts, stocks and  jewelry factories and so on. If you dream you see your skin healthy  and good, and a defect in it, (such as tattoos, warts, and PC, and  wound) dream of a future not too distant reports that money and  pamper you and other things you will get that wish. If you dream in  someone else's skin healthy and cheerful colors you see that you  think are good and perfect, and what fascinates you and possibly  others envy go away. If any part of your skin and the rest was  covered out of your secret will be revealed. If you were in the  bathroom and a large pus tonsorial of your body that you see on your  skin pipe dream you said that you spend too much and the cost of  life is high. If in a dream saw that the skin is swollen and bruised  part of your body is sorrow for you and your sleep if you see yellow  skin of a patient reports.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you:
Sleep see if your skin is yellow, the matter has been scaring you.  If skin sleeping soft touch, the seriousness pay to get the job  done. Skinning animals, is a sign of happiness. If you make a drum  of animal skin, an important indicator of listening to the news. If  you see an animal skin sleeping Hang or spread have indicated having  a good time and pleasant.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
View leathers in bed, do something to show that the increased  wealth. View the peel in a dream, it means that the hard work tired  and was looking for somewhere quiet to relax.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میهن بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پوست , تعبیر خواب بشره  , تعبیر خواب دِرم , تعبیر خواب جلد , تعبیر خواب مسک , تعبیر خواب چرم , تعبیر خواب ملمس , تعبیر خواب صلة , خواب دیدن پوست , خواب دیدن بشره  , خواب دیدن دِرم , خواب دیدن جلد , خواب دیدن مسک , خواب دیدن چرم , خواب دیدن ملمس , خواب دیدن صلة , رویای پوست , رویای بشره  , رویای دِرم , رویای جلد , رویای مسک , رویای چرم , رویای ملمس , رویای صلة , تعبیر پوست , تعبیر بشره  , تعبیر دِرم , تعبیر جلد , تعبیر مسک , تعبیر چرم , تعبیر ملمس , تعبیر صلة , خواب پوست , خواب بشره  , خواب دِرم , خواب جلد , خواب مسک , خواب چرم , خواب ملمس , خواب صلة , نوع مطلب :
برچسب ها : پوست، بشره، دِرم، جلد، مسک، چرم، ملمس،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 ( کل صفحات : 983 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب