تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب چراغ نفتی
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 20 تیر 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب چراغ نفتی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدنچراغ درخواب بر چهارده وجه است.

اول:پادشاه.

دوم:قاضی.

سوم:فرزند.

چهارم:عروسی.

پنجم: ولایت وحکومت.

ششم: سرای وخانه.

هفتم: مهترو رئیس.

هشتم:شادی.

نهم: علم.

دهم:توانگری ثروتمندی.

یازدهم: عیش خوش وزندگی راحت.

دوازدهم:کنیزک.

سیزدهم: منفعت.

چهاردهم: آن چه بیند همچنان است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چراغدان در خوابزن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چراغ دریایی : هماهنگی در بین دوستان وجود دارد .

یک چراغ دریایی را نظاره می کنید :نزاع ومشاجره را قطع کنید ، آشتی کنید .

یک چراغ دریایی را بکار می اندازید : ناکامی و فریب

شما درون یک چراغ دریائی هستید :سلامتی شما عالی خواهد بود .

شما بطرف یک چراغ دریایی می روید : موفقیت در کار

شما از یک چراغ دریایی برمی گردید : یک نامه از یکی ازاعضاءفامیل دریافت خواهید کرد .

یک چراغ دریایی دریک دریای آرام : زندگی شما آسوده و دلپذیر خواهد شد .

چراغ دریایی در هنگامطوفان : خوشبختی بزودی می رسد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع وپیشرفت در زندگی است .

2ـ دیدن (منفجر شدن) چراغ گازی در خواب ، علامت آن است که اندوهی بی مورد شما راتهدید خواهد کرد .

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در تاریکی چراغی روشن پیشاپیش شما حرکت می کند ، علامت آن است که ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانه آن است که درراه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد.

2ـ اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می کنید ، علامت آن است که رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد . اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغمی شکند ، علامت آن است که در راه کمک و یاری رساندن به دیگران موفقیتی بهدست نمی آورید .

تمیز کردن چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است که در زندگی به امکانات جدیدی دست خواهید یافت .

4ـ گم کردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی درحرفه وشغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی .

5ـ خریدنفانوس در خواب ، علامت انجاممعاملات موفقیت آمیز است .

6ـ اگردختری خواب ببیند فانوس خانهنامزد خود را روشن می کند ، نشانه آن است کههمسرآینده او مردی لایق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش کند ، علامت آن است که در اثر رفتار نادرست شانسازدواج را از دست می دهد .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاری گبر بوده باشد. اگر سفالین بیند، اصل آن خدمتکارمسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد وشکست، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

چراغ در خواب،خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغپاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانهزنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می سوخت، دلیل است بررنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چراغ پایه در خواب، خدمتکار خانه است.

اگر بیند چراغ پایه داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خادمه او خوشطبع و مهربان است

اگر چراغ پایه زنگ گرفته بود، دلیل که زن خادمه متکبر و خودبین است و دینشضعیف است.

اگر دید چراغ پایه چوبین است، زن خادمه سفله و دون است و برقول اواعتماد نبود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند ازآتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگرغریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر درسفر غایب دارد بهسلامت بازآید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید کهعزت ودولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد وتوبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد. اگر بیند چراغ بمرد، دلیل که فرزندش هلاک شود یاعز و دولتش نقصان پذیرد. اگر بیند در هر دو دست او چراغ روشن بود، دلیل کهمراددین و دنیای او ساخته شود. اگر بیند در دست یک چراغ داشت که در وی دوسوراخ و دو فتیله افروخته است، دلیل که او را دو فرزند نیک است که به یک شکم آیند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر مردی مجرد در خواب ببیند که چراغ افروخته یا چراغی را می افروزد زنی در زندگیش پیدا می شود یاعاشق می شود و ازدواج می کند. افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چراغ در خواببنا به نوشته معبران کهن برایمرد همسرکاردان و عاقل و مدبر است و برای زن شوهری دلسوز و دوستدار و مهربان و علاقه مند به خانه وخانواده چنان چهدختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خوستگاری مناسب پیدا می کند. برخی دیگر از معبران نوشته و متذکر شده اند که داشتن چندین چراغ ، وجود چندین فرزند را نوید می دهد.لامپبستن به چراغبرق ونفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیرکاری استامید بخش که در آینده شما را بهنعمت و رفاه و آسودگی می رساند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می روید نشان آن است که به سفری پر سود می روید یا ماموریتی به شما می دهند که برای شماپیروزی می آورد و چنان چهتاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدنشمع و چراغ فرزند بود

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک چراغ : کارهای شما ابداً پیش نخواهند رفت .

چراغ را روشن می کنید : مجبور خواهید شد برای بعضی چیزها توضیح دهید .

یک چراغ روشن : هیجان

یک لامپ روشن با نور زیاد : شانس برای کار کوچکی که شروع می شود .

یک چراغ را خاموش می کنید : یکعشق که در حال از بین رفتن است .

نور ضیعف یک چراغ : باید برای حل مشکلات به سختی کار کنید .

تعدادی چراغ : زندگی شما آسوده خواهد شد .

یک چراغ خاموش می شود : نقشه های شما به سنگ خواهند خورد .

یک چراغ خاموش : بزودی عاشق یکنفر می شوید .

چراغهایمنزل اشخاص دیگر : مشکل و دردسر

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نوع مطلب :
برچسب ها : چراغ، چراغ پایه، چراغ دان، چراغ دریائی، چراغ گاز، چراغ نفتی، جلوند،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر