تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب جحمه
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
سه شنبه 20 تیر 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب جحمه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چشم درخواب، بر هفت وجه است.

اول: روشنائی.

دوم:دین مبتنی بر هدایت و درستی.

سوم: اسلام.

چهارم:فرزند.

پنجم:مال.

ششم: علم.

هفتم: زیادتی در دین و مال.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چشم به خواب دیدنمرد بینائی است که بدانراه هدی یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند کهنابینا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمشکور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهیبزرگ کرده باشد به یکدست یا به یکپای یا به یکاندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در چشمسرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت وآرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد اگر بیند کسی سرمه به ویداد تا در چشم کشد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند که روشنائی چشم اوضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را بهکمال می دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود اگر کسی بیند کسی چشم او برکند، دلیل که چیزی که چشم او بدان روشن بود اززن و فرزند و سرای وباغ از نظر او غایب شود چنانکه دیگر باره نبیند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هر دو چشم در خواب، به دین و ایمان یا آنچه، شخص با آن حق رااز باطل تشخیص میدهد، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد، به دین و ایمانش افزوده میگردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است، اسرارش برملا میشود و بهغم و غصهای بزرگ دچار می گردد. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشتهاند، نشانه ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی، بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام میدهد و همچنین نشانه ی فراوانی درک و فهم اوست. اگر کسی در خواب ببیند که چشمانشسفید شده است، به غمی بزرگ دچار میشود یا از کسی که بسیار دوستش دارد،جدا میشود. اگر کسی در خواب، چیزی قرمزرنگ در چشمانش ببیند، به حادثهای دچار میشود که او راعصبانی میکند و باعث غم و غصه ی او میشود. چشمدرد در خواب، بر کاهشیافتن رزق و روزی دلالت دارد؛ ممکن است بر بیمبالاتی در امور دینی تعبیر شود. اگر کسی در خواب بببیند که فقط یک چشم دارد، نیمی از مال یا دینش را از دست میدهد و به گناهی بزرگ دچار میشود. تاری چشم در خواب، نشانه چشمپوشی از محارم است؛ ممکن است که نشانه نقص و ناتمامی باشد. اگر کسی در خواب ببیند که پردهای سفید جلو چشمانش را گرفته است، به غمی بزرگ دچار میشود. فرو بستن چشمان و پایینانداختن آنها در خواب، نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرمانهایخداوند میباشد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند چشم وی از آهن است، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی توانست کرد، دلیل که با مردی مخالفصحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان اوسخنناسزارود در باب دین. اگر بیند که چشمهای او روشن است و مردمان پندارند که او کور است یا شب کور، دلیل که باطن او در دین بهتر از ظاهر او بود. اگر بیند چشم کسیسیاه است و ازرق شد، دلیل بدی و برگشتن حال او بود. اگر بیند هر دو چشم او سیاه شد، چنانکه سفیدی نداشت، دلیل که متکبر شود. اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد. اگر بیند کسی دست فراز کرد و یک چشم او برکند، دلیل که فرزند او را از راه ببرد. اگر بیند کسی چشم او ببست یا بدست گرفت، دلیل که فرزند او را زیانی رسد یا مالش برود یا گناهی کند. اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند چشم او گوش و گوش او چشم شد، دلیل کهزنی خواهد که او رادختری بود و با هر دومجامعت کند. اگر بیند چشمش بر کف دستش است، دلیل که مال یابد. اگر بیند در چشم او سفیدی بود، دلیل که او را غم واندوه رسد.

لوک اویتنهاو می گوید :

چشم

به رنگ آبی :عشق سوزان

چشمتیره رنگ :خبر خوشحال کننده

چشم کم سو : ضرر و زیان از هر نظر

چشمانچپ : باعثتحقیر شدن خود

چشمانکثیف :آینده بد

نداشتن چشم : ایدهای برباد رفته

چشمان به زیر انداخته شده : در خفا کسی را شدیدا"دوست داشتن

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب ،تنها یک چشم ببینید ، نشانه آن است کهدشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمهزدن به شما هستند .

2ـ دیدن چشمانیقهوه ای در خواب ، علامتفریب و خیانت است .

3ـ دیدن چشمانی آبی در خواب ، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است .

4ـ دیدن چشمان خاکستری در خواب ، نشانه عشق و توأم باچاپلوسی است .

5ـ اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می دهید یا چشمهای شمادرد می کند ، نشانه آن است که سختی و دردسر درانتظار شماست .

6ـ اگر در خواب مردی یک چشم ببینید ، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد ، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می کند .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب چشم : نتایج بسیار خوبحرفه ای

چشمهای زیبا :شادی و عشق

چشمان شما آبی هستند : شادی خیلی بزرگ

چشمان شما سیاه هستند : تنگدستی

چشمان شما قهوه ای هستند : خوشبختی

چشمان شما سبز هستند : خوشبختی بزرگی نصیبتان خواهد شد .

چشمان شما قرمز هستند : یکبیماری

چشمان شما فندقی هستند :دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند .

چشمان شما چپ است :محتاج بهپول خواهید شد.

چشمان شما بزرگ هستند :ثروت هنگفت

چشمان شماکوچک هستند : شما را از صمیم قلب دوست دارند .

رنگ چشمان شما بین آبی و سبز است : منفعت بزرگمالی

چشمان شماغمگین هستند : کارهای بسیار سودمند در پیش است .

چشمان یکبیمار :عمر شما طولانی خواهد بود .

چشمان شما باز شده و بزرگ هستند : یک تغییر بزرگ درزندگی شما رخ خواهد داد.

دید چشمهای خود را از دست می دهید : فرزندان شما در معرضخطرمرگ هستند .

خواب چشمان فرزندانتان : پول

چشمان زنتان راتحسین می کنید : شما به او وفادار نیستید .

چشمان شوهرتان را تحسین می کنید : شما در انتظار یکنوزاد هستید .

برای چشمانتان نگران هستید : در همه امور احتیاط را فراموش نکنید .

برای چشمان فرزندانتان نگران هستید : یکنفر مخفیانه بر ضد شماکار می کند .

چشمان یک زن را می بندند : شما باعث اغفال و ناکامی خودتان خواهید شد .

چشمان یک مرد را می بندند : شما بیوه می شوید .

شما در بین افرادی هستید که چشمانشان را

بسته اند : یک دوست باعثعذاب شما می شود .

دیگران چشمانشان با یک پارچه بسته شده : وجدانتانناراحت و پشیمان خواهد شد .

یکنفر با چشمانش به شما خیره شده : مراقب خیانت باشید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نوع مطلب :
برچسب ها : چشم، دیده، عین، ناظر، جحمه، بصر، باصره،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:37 ق.ظ
erectile function score http://viagralim.us erectile function score !
Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this website, and paragraph is really fruitful for me, keep up posting these types of content.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:41 ق.ظ

Pretty great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I've truly loved surfing around your blog posts. After all I'll be subscribing for your feed and I'm hoping you write again soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر