تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب درخت
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
شنبه 31 تیر 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب درخت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن درختان درخواب بر ده وجه است

اول :پادشاه .

دوم : طلا.

سوم :بازرگان وتاجر.

چهارم :مرد مبارز.

پنجم : مردعالم .

ششم : مؤمن .

هفتم : کافر.

هشتم :عنوان.

نهم :خصومت وجنگ .

دهم : مرد منافق .

معبران در مورد این خواب گویند:

دیدن درخت به خوابزن است ودرخت چون درخانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی کهمیوهدار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محلنماز است، دلیل بر قوهدین کند و درخت که درباغ بیند، دلیلمال استخداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه ونعمت بیفکند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

رگ وبیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین .اگر بیند رگهای درختقوی بود دلیل که زکاتتمام دهد . اگرخلاف این بیند زکات مال تمام ندهد

پوست درخت دلیل است برروزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است

شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهلبیت او بسیار باشند

برگ درختان . دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین

اگر بیند درخت میوهء بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است برهلاک خداوندش یا حالش متغیر شود

جابر مغربی می گوید:

هر درختی که بوی خوش دارد و میوهء آن خوش طعم است دلیل است بر مردی مصلحپاک وبا دیانت و هر درختی که نَه در موضع خویش بیند دلیل است بر مردیغریب که در آن دیار آمده بود اگر بیند در سرای او یا در سرای دیگری درختان گوناگون بود چنانکه از درون وبرون وبالا و زیر درختان می دید از هر نوع دلیل که در آن سرایمصیبت افتد که مردمان خُرد وبزرگ در آنجا آمد وشد کنند.اگر بیند در سرای خویش درختی همی کشت دلیل که به قدر آنتخم چیزی به وی رسد اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل کهکار وی بلند شود اگر بیند که از درخت بیفتاد وپای او بشکست دلیل که بر بلائی عظیم افتد

درختان خشک بریده در خواب مردمان بد دین است که از مسلمانانخبر ندارند و درخت بیبار دلیل بر زن است و درخت معروف دین است و ساق درخت ایمان است وآب او نماز است و پوست وی روزی است و برگ آن خوبی و زیبائی بود وهر درخت که نیکوتر بیند دلیل که دین او نیکوتر است و هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست اگر بیند در زیر سایهء درختنشسته یا خفته بود دلیل که در پناه مردی است که بدان درخت نسبت دارد

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند برگ درختجمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زرحاصل شود اگر بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر بیند بر درختانبالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آنمالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آنشاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جملهملک اوست دلیل که او راعمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر بیند که درخت را می برید دلیل که سختبیمار شود یا کسی از اهل او بمیرد اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ درختان می افتادند دلیل که درغم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت با ویسخن گفت و موافق حال او بود دلیل کهکاری کند که مردمان را از آنشگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و بمیرد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما بهثمر خواهد رسید .

2ـ دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .

3ـ بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانه رسیدن به مقامهای برتر است .

4ـ بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی وثروت خود را ازدست خواهیدداد .

5ـ دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتانراه می یا بد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست وفقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوبنیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیراعزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر بارهخرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاهتوت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم وسر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

لوک اویتنهاو می گوید :

درخت

باشکوفه : نیکبختی بزرگ

درآتش : زیان بزرگ

درخت خشکیده :شکست

درخت افتاده : امیدهای برباد رفته

تکان دادن درخت : خوشبختی

درخت میوه :دوستان وفادار

بر روی درختینشستن : افتخارات

از درخت افتادن : استهزا خواهید شد

بالا رفتن از یک درخت :اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

درخت در خواب، به زن تعبیر میشود؛ دیدن درختان زیاد بهنزاع و گرفتاری دلالت دارد. دیدن چند درخت ناشناخته به غم و غصه تعبیر میشود؛ بهویژه، اگر این خواب در شبدیده شود. دیدن درخت زیبا و میوهداری مانند درخت خرما، بر سخن نیکو و سودمند و دیدن درخت زشت و بیثمر، مانند درخت حنظل، به سخن ناروا و بیفایده دلالت دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک درخت : اسرار دیگران برشما فاش میشود .

شما روی یک درخت هستید : رازهای شخصی شما برملا می شود .

در کنار یک درخت راه می روید : خبرهای خوش

یک درخت در حال سوختن : غم و ناکامی در روابطعشقی

درختان ناسالم :مشاجره فامیلی

برگ درختان زرد می شود :بیماری

درختان را قطع می کنید : ضرر و شکست

درختان می سوزد : ناکامی و یاس

از یک درخت بالا می روید : یکشغل جدید

از یک درخت میوه بالا می روید : خبرهای بسیار خوش

بچه ها از درخت می روند : بیماری

بوسیله نردبان از درخت بالا می روید : به یک موقعیت بلند مرتبه دست خواهید یافت .

زیر یک درخت استراحت می کنید : دوستان با نفوذ کمکتان می کنند .

زیر یک درخت می خوابید : شما را رها خواهند کرد .

از روی درخت به پائین می افتید :کارتان را از دست می دهید .

یک درخت سبز :شادی بزرگی باعث خواهد شد که تمام غمهایتان را فراموش کنید .

یک درختلخت و بی برگ : یکنفر به شما خیانت می کند .

یک درخت خشک شده را قطع می کنید : بدشانسی

یک درخت بدونگل :کارهای شما بسط پیدا میکند

یک درخت درهمپیچیده :دشمنان شما متعدد میشوند .

درختهای باغ شخص دیگری را قطع می کنید : بر مخالفانتان پیروز می شوید .

یک درخت که رویجاده افتاده : بدشانسی

درختان میوه بدون میوه : یکزندگی آسوده

درختانکوچک میوه :رضایت بزرگ از زندگی

درختان بزرگ بدون میوه :احترام

به درختان میوه کود می دهید : از انرژی شما هرگز کاسته نمی شود .

از یک درخت میوه می چینید : از یک شخص پیرپول بهارث می برید .

درخت کاج :خبرهای بسیار خوش

دکل یککشتی که از تنهدرخت درست شده :در وقت احتیاج به شما کمک خواهد شد .

درخت سیب :خبرهای نه زیاد خوب

درخت لیمو : هدایای پرارزش وتعجب آور

درختانجیر : یکسفر در پیش دارید .

درختگردو : ثروت

درخت زیتون : آرزوهای شما در خوشبختی و آسایش برآورده خواهند شد .

درخت آلو یا آلوچه : یک غافلگیری توام با شادی

درخت پرتقال : یکناراحتی که بطول نمی انجامد .

درخت هلو : یکبحث روشنفکرانه در پیش دارید

درخت گیلاس : بیماری

درختانار : ازیک سرنوشت آرام ودلپذیر لذت خواهیدبرد .

درخت گلابی :در روابط عشقی با یک مخالفت مواجه می شوید .

درخت تبریزی : ثمره بسیار خوبی از کارتان خواهید گرفت که شما را ثروتمند می کند .

--------------------------------------------------------------------------------

هر درختی که میوه دارد دلیل بر نعمت است بر قیاس میوهء آن درخت

اگر کسی بیند از درخت میوه دار میوه خورد دلیل که به قدر آن منفعت مالی از کسی بیابد

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نوع مطلب :
برچسب ها : درخت، درختی، دار، شجر، نهال،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:23 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Exceptional work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر