تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب مسیه
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
یکشنبه 1 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب مسیه  

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدنماهی برشش و جه است.

اول:وزیر.

دوم:لشگر.

سوم:دختردوشیزه.

چهارم: غنیمت.

پنجم:غم واندوه.

ششم: کنیزکی هندوی

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماهی درخواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه وبزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهیکوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید کسی ماهی شود و خشک به ویداد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلاممضرت بیند و بعضی می گویند، دلیلسفر است.

جابر مغربی می گوید:

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که ازبهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند ازدهان او ماهی بیرون آمد، دلیل کهدروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او رادختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مالحاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیاندریا با اوسخن گفتند، دلیل که رازپادشاه آگاه شود ومراد خود حاصل کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابلشمارش بود بهزن و اگر تعداد آنها بیشمار ونامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد بهکنیز یا دخترباکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که بهماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درونآب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما ازآینده ای روشنخبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنندتیره وگل آلود باشد نشان آن است که جاه ومقام وپول و مال ومنال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار ودست وپنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوبنیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج وبدبختی وبیماری دربرخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری وحبس و محکومیت است. ماهیسفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درونشیشه یاتنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، بهنعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا ومصیبت گرفتار می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :

ماهی

ماهیگیری : سود زیاد

ماهیهای بزرگ : رضایت

ماهیهای کوچک :شکست

ماهیهایمرده :ناراحتی

پختن آنها : داشتنخانه با سامان

خریدن آن : اطلاعات غلط

ماهیهای فرمز :ازدواج با یک فرد ثروتمند

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماهی روزی است

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن ماهی در آب زلال وپاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاقدرد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

3ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببینیدگربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا ازدام آنها بگریزید .

5ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

6ـ خواب ماهیگیری ، نشانهکسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما براییافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

7ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ماهی که بهآزادی در آب شنا میکند : شانس

یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

بازار ماهی فروشان : به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

یک زن خواب ماهیها رنگی ببیند : بیماری او راتهدید می کند .

یکمرد خواب ماهیهای رنگی ببیند :مشاجره وعذاب

شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

ماهی می پزید یا سرخ می کنید : یک ازدو ج

ماهی آب پز می خورید :شادی

ماهی سرخ کرده می خورید : نگرانی واضطراب شدید

یک ماهی مرده در یکجویبار : تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

یک زن خواب یک ماهی در حالتخم ریزی ببیند : دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

یک ماهی بزرگ صید می کنید : پول و شادی

ماهیهای کوچک صید می کنید : شکست و انحطاط شما متناسب بااندازه ماهی خواهد بود .

یک ماهی قرمز : رضایت و شادی بزرگ

ماهی شور : برایرهائی ازفقر بایدکار ومبارزه کنید .

ماهی دودی : نارضایتی درزندگی

ماهی میخرید : یک ملاقات غیره منتظره

خواب یک ماهیپرنده :دوستانتان شما رافریب خواهند داد

یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا : خیانت و فریب

تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند : خوشبختی

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

یک زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

یک ماهی قرمز مرده : ناکامی درانتظار شماست .

یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست : پول فراوانی بدست می آورید .

بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند : شادی

ماهی قرمز می خرید : یک ازدواج درفامیل

خواب ماهی قزل آلا : مشکلات شما به پایان میرسند .

شما قزل آلا می خورید : علامت پول

قزل آلا می پزید : مشاجره بااعضاء فامیل

قزل آلا صید می کنید : پول فراوان خواهید داشت .

ماهی قزل آلا در بازار :پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

دیگران قزل آلا صید می کنند : بدشانسی درعشق

خواب ماهی کولی : شانس

با ماهی کولیغذا درست می کنید : پول

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نوع مطلب :
برچسب ها : ماهی، حوت، سمک، کوسه، نون، مسیه، ماهیک،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر