تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب فرائشته
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
دوشنبه 2 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب فرائشته  

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بدان که خلایق روحانی ونورانی اندپس تأویل فرشته از دووجه است

یکی پادشاهی بود کامکار بادین ودیانت

دومی کسی پرهیزکار لطیف و زاهد وخوش طبع و مطیع و فرمانبردار

بدان که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نیکوتر وبهتر از همه فرشته هایند

اولجبرئیل

دوم میکائیل

سوم اسرافیل

چهارمعزرائیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب درخواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می کند. اگرشاد وبشاش و متبسم باشندخبر از شرف وعزت و بزرگی است. نوشته اند اگربیماری ملائک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و گشاده رو باشند از بیماری شفا می یابد. وامدار دین خود را می پردازد وادا می کند و محبوس اززندانرهائیحاصل می نماید ولی اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و غمین باشند تعبیرخلاف آن است که گفته شد. نوشته اند که اگربیننده خواب ببیند که درعالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ وجه خوبنیست. معبران نوشته اند دیدن فرشتگان در حالتغم زده وچهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است کهمرگ بیننده خواب نزدیک است. اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند بسیار خوب است چون او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد. اگر بیننده خواب فرشته ای را درلباس زنانه ببیند یازنیناشناس و خوبروی را در خواب ببیند و ذهنش بگوید که او فرشته است به دروغ گوئی ونیرنگدست می زند. اگر ببینیم فرشته ای با ما همغذا شده به نعمت فراوان می رسیم. روی هم رفته دیدن فرشتگان در خواب خوب است.

لوک اویتنهاو می گوید :

فرشته

دیدن فرشته: دیافت یک خبر خوشحال کننده

که پرواز میکند : بازخواست شدن

در حالآواز خواندن : مداوای یک بیماری

چندین فرشته : دویاهایتان تحقق خواهد یافت

یک فرشته بودن : افتخاربزرگی نصیب شما خواهد شد

دیدن آن برای یکزن متاهل :بزرگ شدنخانواده

با فرشتگان اقامت کردن : شانس درزندگی ، موفقیت در امور اداری ، یک زندگی خصوصیموفق

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

هرکه فرشته در خواب بیند دلیلحج بود

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که با فرشتگانجنگ ونبرد کرد دلیل کهگناهکار و عاصی بود و مستوجبعذاب حق تعالی بود

اگر بیند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دلیل کهرنج و محنت بدو رسد

اگر بیند که فرشتگان وی را بشارت دادند دلیل که او رافرزند صالح و پسندیده آید .

اگر بیند که فرشتگان ایستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دلیل که از اینجهان شهید بیرونرود

اگر بیند که فرشته چیزی از او گرفت دلیل مال و نعمت او کاهش یابد

اگر بیند فرشتگان در موضعی ایستاده بودند و از ایشان همی ترسید دلیل که در آن موضع جنگ وکارزار افتد

اگر بیند که فرشتگان بهحرب مشغولند دلیل که بردشمن ظفر یابد

اگر بیند فرشتگان در رکوع و سجودند دلیل که احوال او مستقیم گردد

اگر بیند که فرشتگان بصورت زنانند دلیل که بیننده خواب دروغ گوید بر خدای عزّوجل

اگر بیند که با فرشتگان می پرید دلیل که عجلش نزدیک آمده باشد و ازدنیا باتوبه بیرون رود و

اگر بیند که از دور به فرشتگان می نگریست و نزدیک آنها نتوانست برود دلیل که او معصیت کار باشد .

اگر بیند که با فرشتگانبانگ وفریاد همی داشت دلیل کهخانه ومسکن او خراب گردد

اگر بیند که فرشتگان اورا طاعت می کردند دلیل که از اهل صلاح بودشادی و خرمی بیند و اگر از اهل شرّ و فساد بود او را رنج و غم رسد

.اگر بیند که فرشتگان به او سلام کردند و با دیدهاحترام به او نگاه کردند دلیل که حق تعالی او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد

اگر بیند که فرشتگان با هم در مقامی فرود آمدند دلیل که اهل آن دیار از غمهافرج یابند و دشمن را قهر کنند زیرا که فرشتگان به یاری پیغمبر آمدند درزمین

اگر جبرئیل را در خواب خوش طبع و گشاده‏رو ببینید دلیل که بر دشمن پیروز شوید، به همه آرزوها خود مى‏رسید و از غم فارغ مى‏شوید.

اگر میکائیل را در خواب خوش طبع ببینید، دلیل که بر دشمن ظفر یابید و بهمراد خود برسید و اگر به خلاف این ببینید دلیل کند که غم واندوه به شما برسد.

اگر اسرافیل را در خواب خوش طبع ببینید، دلیل که بزرگوار و عالم و دانا مى‏شوید و اگر صور در دست اسرافیل دیدید دلیل بر فتنه بود.

اگرملک الموت را در آسمان و خود را در زمین ببینید، هر کارى که دارید از آن کارمعزول شوید. اگر ملک الموت را در زمین در کنار خود دیدید دلیل کهاجل فرارسد و اگر ملک الموت را شادمانه دیدید که شهید شوید.

اگر شخصى کرام الکاتبین را در خواب ببینید بدین معنى است که در دو جهان به خیر نائل خواهدگشت و اگر اهل فساد باشد دچار غم و اندوه خواهد شد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالی اگر بیند که فرشته او را وصیت کرد یا پندداد دلیل که از دنیا شهید رود و اگر فرشتگان مقرب را در جایگاهی بیند دلیل که اهل اسلام را با کافران جنگ ومحاربه بود و حق تعالی اهل اسلام را بر ایشان ظفر و نصرت دهد و اگر در آنجا رنج و سختی وقحطی باشد دلیل بر آن است که حق تعالی آن سختی را از آن اهل برطرف کند

اگر بیند که خود فرشته شد و با آنها به آسمان رفت دلیل که در دنیا زهد و ورع اختیار کند و دست از این جهان بردارد و راهآخرت در پیش گیرد

اگر بیند که با آنها به آسمان رفت و از آنجا به زمین آمد دلیل که از دنیا بزودیمفارقت نماید و نامش در جهان به نیکی بماند

جابر مغربی می گوید:

اگر ملک الموت را شادمان دیدید دلیل که زندگانى شما درازباد.

اگر بیند که فرشته مقرب در او شادمان به چشم (خرّ)م نگاه کرد دلیل کهعدل و داد بیند و پس از بیماریتندرستی یابد و ازترس وبیم ایمن گردد و خیر فراوان بیند و با دشمن دین جنگ کند

اگر خودش را بصورت فرشته بیند دلیل که اگر غمناک بود فرج یابد واگروامدار باشد وامش گذارده شود

اگر در بیم و خیر مژده داد دلیل کند که بزرگی وی را از شغلیباز دارد

اگر بیند که فرشته او را چیزی عطا داد دلیل کند که وی را به قدر آن از بزرگی عطا یابد

اگر بیند که گروه فرشتگان به استقبال او آمدند دلیل کهدولت و اقبال دو جهانی یابد

اگر بیند که جمله فرشتگان به دیدن او آمدند دلیل که عجل او نزدیک بود

اگر او را به آسمان بردند همان باشد

اگر بیند که از آسمان فرود آمدند و در دست جراغ وتیغ دارند دلیل که او را فرزندی آید عالم ودانا

اگر بیند که فرشتگان او راجامهسفید یا سبز دادند دلیل که کسی از خویشان او بمیرد یا وی را عجل فرا رسد

اگر بیند که فرشتگان وی را جامهسیاه دادند دلیل که کافر گردد

اگر بیند که جامه زرد دادند دلیل که بیمار گردد و توبه کند

اگر بیند که دروی فرشتگان با شادی و خرمی نگاه می کردند دلیل بر اینکه عاقبت کارش به هلاکت بود

اگر بیند که فرشتگان روی از او برگردانیدند باید که توبه کند و به سویخدا باز گردد

اگر بیند که فرشتگان او را جامع قرآن یا خطی نوشته دادند دلیل که او را با کسی حکم و داوری افتد و او بر حق بود و خصم را غلبه کند

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن فرشتگان در خواب

اگر بهصورتپیر بیند دلیل براشتغال وقت کند

اگر به صورت حیوانات بیند دلیل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست

اگر بر صورت کودکان بیند دلیل بر وقت آینده کند

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب فرشتگان و ملایک را ببینید ، علامت آن است که پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت و از سلامتیدوستان خود با خبر می شوید وثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید .

2ـ اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد ، تعبیر آن این است که احتمالاً ثروتی در آستانه نابودی است یاعشقی ، نزدیک به برباد رفتن .

3ـ اینگونه خواب ها برای افرادپاک طینت ، نشانهبخشایش است و برای افرادنا پاک نشانه ندامت از اعمال وتوبه است .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک فرشته : موفقیت درعشق

تعدادی فرشته : ثروت

شخصی که مرتکب گناه شده خواب فرشته ببیند : او باید توبه کند

شخصی که گناه نکرده خواب فرشته ببیند : مورد احترام بسیار قرار خواهید گرفت

یک شخص سالم خواب فرشته ببیند : خوشبختی

یک بیمار خواب فرشته ببیند : مرگ

یک فرشته به داخلمنزل شما می آید : علامت خوشبختی

یک فرشته خیلی به شما نزدیک است : از آرامش و آسایش لذت خواهیدبرد .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است

برای دانلود لینک ساز وب روی این متن کلیک کنید

 

نوع مطلب :
برچسب ها : فرشته، ملک، سروش، فریشته، پرشیته، فرائشته، هرشتک،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر