تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب شعله
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
دوشنبه 2 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب شعله

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند پاره های آتش می خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد

اگر بیند که ازدهان وی آتش بیرون می آید، دلیل کند که سخندروغ و بهتان گوید.

اگر بیند که از هر جایی آتشهای سوزنده می گرفت، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.

اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد.

اگر بیندهیزم آتش عظیم می سوخت، دلیل کند برجنگ و فتنه در آن دیار.

اگر بیند که آتش در مردم می زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد.

اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش

اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماریهای صعب، چون آبله وطاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.

اگر در رزمگاه، آن آتش را با دود بیند، دلیل کند که از پادشاه، او را ترس و بیم بود.

اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.

اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.

اگر درراه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.

اگر آتش درجامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آنکس را مصیبت و ترس و بیم بود

اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او رارنج رسد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آتش درخواب بیست و پنجوجه دارد:

1. فتنه.

2. جنگ وکارزار.

3. فساد .

4. رنج وتعب.

5.خصومت و دشمنی.

6. سخنهای زشت .

7. منع و جلوگیری از کاممراد.

8. خشم پادشاه

9. کیفروعقوبت

10. نفاق و دو روئی.

11. بیراهی و کجروی

12. علم و حکمت

13. راه هدایت

14. مصیبت.

15. ترس و بیم.

16.سوختن.

17. خدمت پادشاه.

18. طاعون.

19. سرسام.

20. آبله.

21. گشایش کارها.

22. فضیلت.

23. مال حرام.

24. رزق و روزی.

25. فایده و منفعت.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کاربسته او گشاده شود.

اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد.

اگر بیند که آتش وی را نسوخت، دلیل کند که روی به کراهت، سفری کد

اگر آتش را باتف وسوز بیند، دلیل کند که از علت تب، بیمار گردد

اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت، دلیل کند که به قدر آن سختگی وی را رنج ومضرت رسد،

اگر بیند که آتش درخانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند،

اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت، دلیل کند که به قدر آن، از مال حرام به وی رسد

اگر بیند که آتش را دود بود، دلیل کند که به قدر آن مال حرام، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت

اگر بیند که از آتش، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند کهشعله آتش به مردمان همی انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنی افکند

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به دُر می ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقتنبرد،

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند، یا از سبب مال اندوهگین گردد.

اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند، دلیل کند کمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد

اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی، را با کسی خصومت کند

اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد، دلیل کند که در آن موضع، جنگ و کارزار بود، یا بیماری صعب افتد.

اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و اورا سهمگین بداشت، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع.

اگر زبانه و فروغ نداشت، دلیل بر بیماری صعب کند.

اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها.

اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد، شهری یا محله یا سرائی بسوخت، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد، لیکنگزند نمی کرد، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع، گفتگوی و خصومت افتد بهزبان.

اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالیحرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی، به قدر و قوه آن آتش کهدیده بود.

اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع

اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعتهای وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود.

اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیمعذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود

اگر بیند که بر سر آتشیبزرگ گرم می شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد

اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای ویتمام گردد.

اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود.

اگر بیند که آتشی بزرگ، قبّه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضعهلاک گردد.

بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد، دلیل کند که در آن موضع، گیج بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن آتش در خواب، به جنگ و عداوت و شکست تعبیر میشود و هرچه دود آن آتش بیشتر باشد،خطر آن بیشتر است. اگر کسی در خواب ببیند که آتش را میپرستد، انسانی جنگطلب است و ممکن است از اوامر شیطان اطاعت کرده باشد و اگر ببیند که آتش میخورد، مال یتیم یا مال حرامی را بهناحق میخورد. رسیدن به آتش و خوردن آن در خواب به جنگ، طاعون یا مرگ نیز، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که آتش، قسمتی از لباسها یا اندامی از بدنش را سوزانده است، به بلا و مصیبت دچار میشود. دیدن آتشی که سودمند و مایه روشنایی باشد به مژده و ایمن شدن از ترس، هراس برای آن کس که ترسی دارد، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که در میان مردم، آتشی روشن کرد، میان آنان عداوت و تفرقه میاندازد و خاموش شدن آتش در خواب به خاموش شدن فتنه وآشوب تعبیر میشود.

لوک اویتنهاو می گوید :

آتش : اعلان خطر در مقابل یک دزد

شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگربیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است کهجستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب اینتفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم. اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنشآسیب می رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتشنشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن آتش فتنه بود

دیدن سوختن آتش مصیبه بود

دیدن در میان آتش بینه باشد

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانه خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .

اگر در خواب دیدید خانه‏ى شما در آتش مى‏سوزد، تعبیر آن این است که همسرى مهربان و فرزندانى، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‏ى آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندى براى شما پیش خواهد آمد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید : نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .

یک آتش با شعله های خوب :شادی بزرگ در پیش دارید.

دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است.

شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش

یک آتش بدون دود :پول به فراوان به دستتان می آید

یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی

بستگان شمای در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید .

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی

شما در آتش هستید : موفقیت وخوشحالی

یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت.

یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در کارها

یک شعله کوچک : خبرهای خوش

شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار

آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد.

آتش از آسمان می بارد : غم واندوه

شما یک آتش روشن می کنید :مجذوب یکنفر خواهید شد .

چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید :از موانع و مشکلات عبور می کنید.

شما یک آتش را بکلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند.

آتش مصنوعی : بزودی بچهدار خواهید شد.

حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند

حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند.

حریق در خانه دیگران :احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب

یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی

حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب  به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

نوع مطلب :
برچسب ها : آتش، آذر، اخگر، شرار، شرر، شعله، نار،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر