تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب خدیو
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
پنجشنبه 5 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب خدیو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی پادشاه را گشادهروی وخرم بیند، دلیل است کهکار او گشاد شود.

اگر کسیوزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.

اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت بهمراد برسد.

اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.

اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.

اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.

اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.

اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.

اگر پردهدار پادشاه را بیند، دلیل است که کاربسته او گشاده شود.

اگرمقنعهزن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.

اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود

اگرجلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.

اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می جوید بیابد.

اگراسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،

اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.

اگر غاشیه دارغاشیه دارکسى که مامور نگهدارى زین و برگ و نمد زین و ... اسبهاى سلطنتى بادشاه است را ببیند، دلیل که او را غم واندوه رسد.

اگرجامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.

اگردوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.

اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود ومال حاصل نماید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دوازده چیز است کهبیننده خواب را، دلیلبر پادشاهی است. اول: آن که بیند که پیغمبر(ص) او امام گرداند. دوم: آن که بیند که علم شریعت ورزد. سوم:آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد. پنچم: آن که جامه رسول (ص) بر ت ن او است. ششم: آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد. هفتم: آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده. هشتم: آن که بیندتن او رودخانه شده است. نهم: آن که بیند کهچشم اودیوار شهر گشته است. دهم: آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است. یازدهم: آن که پادشاه او را انگشتری دهد. دوازدهم: آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است. این دوازده چیز در خوابدیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که پادشاه او را جامهداد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و الی گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار ودرازی عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه چرکین و دریده بود، دلیل بود بر بدی حال پادشاه و عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است، چنانکه در روزگار رسول (ص) بر سرصحابه است، دلیل که به پادشاهعدل و انصاف برسد. اگر بیند پادشاه را بار بگرفت و به فرمان او شد، دلیل که مملکتجهان بگیرد و بر آن قرار گیرد. اگر بیند پادشاه شد، دلیل که بیننده خواب توانگر شود. اگر بیند پادشاه در کوچه یا در سرای او درآمد، چنانکه در آمدن او به زاری و انکار است، دلیل است که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد از سبب پادشاه. اگر بیند در آمدن او آنجا چیزی منکر نبود، دلیل است هیچمضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند وجنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل ورنجور شود. اگر پادشاه به خواب بیند که کعبه سرای او است، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن است. اگر دید به کسی سلام می کرد و یا کسی بدو سلام کرد، دلیل ایمنی است از غم و اندوه و خلود. اگر پادشاه بیند که رسن در دست داشت یا دست در رسن زده است، دلیل است که بهراه راسترود و برجاده عدل و انصاف اقامه نماید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در نزد پادشاهبزرگ بود، دلیل است که از پادشاه بهره ونصیب یابد. اگر پادشاه را در لباسی نیکو بیند، در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است، دلیل است بر زیادتی وبزرگی پادشاه و ولایت وعزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بیند در پادشاه نقصانی است، تاویلش بهخلاف این بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند پادشاه به روی ختفه است، دلیل است پادشاهی بر وی بماند. اگر پادشاه بیند که به زمین فرو شد، دلیل که مردی پادشاه را حرمت و منزلت بیفزاید.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت پذیر بود. اگر بیند که پادشاه در شهر او یاخانه او بخفت، دلیل که پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است. همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند در خواب بهصورت سمبول هایی ظاهر می شوند و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه هایی نیز مثال آورده است. اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خوابمظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی روزانه آنها را لمس می کنیم. در همین کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتیم که معبران اسلامی معتقدند که آفتاب یا خورشید در خواب های ما پدر است. ماه مادر وستاره های دیگر به همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند . به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده وخشن باشد در خواب بهشکل پادشاه متجلی می شود. با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هرکس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم. با این مقدمه می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید کیست و رویای شما از چه کسی با شما سخن می گوید. اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببینید کهبشاش و خوشحال و راضی است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشی که در زندگیتان پدید می آیدخبر می دهد. اگر پادشاهیمرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید وبرخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد. اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد و اگر پشت شما به پدر بود ازکنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید. اگر دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زیان وارد می آید ولی اگر متعلق به خود پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است. چنانچه پادشاه رااندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یکغصه خبر می دهد. اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته وصحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته وغذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شود و بین او و خانواده اش جدائی می افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد. چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او ازعشق و ازدواج خبر می دهد و اگر پسرجوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد وشکست در عشق را بپذیرد. اگر در خواب دیدید که بهتماشا ایستاده اید و پادشاه با اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید. اگر دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد و اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانه آن است که با تمام توان خود می کوشیدغرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .

2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانه آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب میبرد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند .

آنلی بیتون می گوید:

ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکهفرار کنید .

شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .

با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .

شما به دیدن پادشاه می روید : شانس

به پادشاه نامه می نویسید :خطر

پادشاه به شمااجازه شرفیابی می دهد :سرکشی وآشوب درخانه

یک پادشاه به اتفاق درباریان : دوستان به شما خیانت می کنند .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن امیر در خواب، بر رییس و بزرگ مردم بودن، دلالت دارد و نیز، بر ازدواج افراد مجرّد؛ زیرا فرد با ازدواج، امیر خانه میشود. امیر شدن در خواب، ممکن است ترس گرفتار شدن و به زندان افتادن را بهدنبال داشته باشد؛ زیرا امیر در روز قیامت، دستانش به گردنش بسته شده است و تنها عدل و دادش،آن راباز میکند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یادر دهی شد، دلیل کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد. اگر بیند درجنگ وخصومت بر سلطان غلبه کرد، دلیل که حاجتی که دارد روا شود و به مقصود رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند سلطان دست راست وی را ببرید، دلیل است سوگند دهندش. اگر دید سلطانجان همی کند، دلیل که دیوانه شود. اگر بیند سلطان از تخت یا کرسی بیفتاد یا تخت او بشکست یااسب او را لگد زد یاشمشیر او بشکست یا کسی از وی بستد یا او را کاری سرزد، چنانکه مجروح شد، این جمله، دلیل بر زوال مملکت او کند. اگر بیند سلطان شد و در سلطانی دادگر بود، دلیل است شرف و بزرگی یابد بر قدر آن عدل و داد که کرده بود. اگر بیند سلطان بزرگ بساطی گسترده، دلیل که مالدنیا بر وی فراخ شود وعمرش دراز بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی سلطانی در خوابگاه خویش و شهر را نیکو بیند، دلیل کهدولت وعز و جاه او زیاد شود. اگر سلطانی مرده به خواب بیند، گشاده روی و خرم که وی را سخن لطیف گفت، دلیل است کارهای او نکو شود و شغلهای مرده زنده گردد. اگر عزیزِ مصر را بر آن حال بیند، دلیل است عزیز جهان شود. اگر در شهر خویش سلطانی مهمل بیند، دلیل که نفس بر وی چیره شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب دید کهخداوند او را سلطان سرزمینی نموده است، به شکوه، اقتدار و سربلندی دست می یابد. دیدن چنین خوابی برای شخصبیمار، بر مرگ او دلالت دارد. ممکن است سلطان، بر دررأس بودن امری دلالت داشته باشد.

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب  به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

نوع مطلب :
برچسب ها : شاه، امپراطور، امیر، پادشاه، حاکم، خدیو، سلطان،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر