تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب فوت
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
پنجشنبه 5 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب فوت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسى در خواب ببیند کهمرده اىجان مى کند، دلیل آنست که جان آن مرده درعذاب است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

جان به خوابدیدن، فرزند است. یامال یاعیال موافق. اگر بیند جان ازتن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یاعیالش بمیرد، یا مالش تلف شود یا خودهلاک شود. اگر جان خویش بهصورت مردی نیکو بیند، دلیل که وی را فرزندی نیکو بیاید و حالش نیکو شود، یا به خدمت پادشاهِ خوشطبع جوانمرد پیوندد و حالش نیکو گردد. اگر جان خود را به صورت مردی زشت بیند، تاویلش بهخلاف این است. حکایت: درخبر آمده است که: مردی پیش رسول خدا آمد و گفت: یا رسولالله (ص)، در خواب چنان دیدم که جان از تن من بیرون آمد و مرا درکنار گرفت و بعد از آن بهآسمان رفت. حضرت رسول فرمود:وصیت کن که هرکس جان خود را در کف خود دید، دلیل که بهکارمخاطره مشغول شود، که در آن وی را بیم جان است. اگر بیند جان از کف او به آسمان شد، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند رنگ جان او زرد است، دلیل که در بیماری صعب بمیرد. اگر جان او را بهگونه سرخ و یا سفید بیند، عاقبتش نیکو است و ازغم رستگاری یابد. اگر بیند به گونه سیاه است، دلیل است که مستوجب عذاب حق تعالی بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرده جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری می کردند، دلیل که بر اهلبیت مرده غم و انده رسد. اگر بیند که خویشان وی آهسته می گریستند، دلیل که خویشان وی از ویشادی و خرمی رسد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش وپس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که برجنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناهتوبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمد ابن سیرین بصری گوید:

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیکمردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابر مغربی می گوید:

دیدن مرگ مفاجات درخواب، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق ازپی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و میبرد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکوشو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنیآبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

لوک اویتنهاو می گوید :

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی

دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی

زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید

تمایل به مردن : نشانه سلامتی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببیند که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند .

نزدیکان شما می میرند :پول – ارث

بچه ها می میرند : پول دریافت می کنید

شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یک محکمه یا مرافعه می بازید .

دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می کنید

اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناکامی می روید

شما مرده اید : خوشبختی وثروت در انتظار شماست

جسدهای مرده : یک ازدواجشکل می گیرد

یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود

با یکی از اعضاء فامیل که مرده استصحبت میکنید : از یکی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد

با یکدوست مرده صحبت می کنید : یک تغییر مهم برای بهبودی

یک مرده با شما صحبت می کنید : مرگ یکی از اعضاء فامیل

یک مرده را لمس می کنید : خبرهای غم انگیز

یک شخص مرده است : خبرتولد یک نوزاد

یک شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی

یک مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیک است .

با یک مرده می جنگید : بیماری

با یک مرده صحبت می کنید : عمر طولانی برای بیننده خواب

شما بهمراهی یک مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید .

یک مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد .

یک هدیه به یک مرده می دهید :پولی از دست می دهید .

یک مرده به شما چیزی اهدا می کند : به آرامی پول جمع می کنید

شما کمک می کنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید .

شخصی را که فکر می کردید مرده زنده است : در یک محکمه می بازید

یک شخص در حال مرگ که فکر می کردید قبلاً مرده : یک غم بسیاربزرگ برای فامیل

شخصی می میرد بدون اینکه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد .

خواب مرگ یکزنباردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد .

مرگ یک پسر یا دخترجوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل

مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید .

مرگ شوهرتان : یکی از اعضاء فامیل خواهد مرد .

مرگ یک عده باهم : خوشبختی بزرگ

شما آرزوی مرگ می کنید : موفقیت بزرگ

یک مرده زنده می شود :آبرو واحترام

جمجمه یک مرده : یک راز برملا می شود .

جمجمه یکی از نزدیکان شما : شانس بزرگ

سریک مرده را در دست دارید : مرگ یک دشمن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

مرگ در خواب، به از بین رفتن لذّتها تعبیر میشود و بر گشایش زندگی برای کسی که زندگی بر او تنگ شده است، دلالت دارد و برای کسی که زندگی راحتی دارد، تعبیرش برعکس است. مرگ در خواب، بر عاقل بودن آن شخصی که به فکر مرگ است دلالت دارد و ممکن است برجهان آخرت و آماده شدن برای آن دلالت داشته باشد. مرگ ممکن است، بر یقین نیز، دلالت داشته باشد و دیدن مرگهای زیاد در خواب به فتنه وآشوب تعبیر میشود.همچنین مرگ، به خویشاوندانشوهر تعبیر میشود و ممکن است بر استراحت نیز، دلالت داشته باشد. مرگ، نشانه ترس ولرز و تفرقه است و گفته شده است که بر سفر کردن نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب مردهای را ببیند که به او بگوید نمرده است، آن شخص در مقام شهیدان قرار گرفته است و اگر مردهای را ببیند که میخندد، حال آن مرده نزد خداوند همانگونه است. مرگ در خواب برای کسی که ترس و هراس یا غم و غصهای دارد، نشانه خوبی است. اگر کسی در خواب ببیند که مردهای را زنده میکند، یک نفریهودی، مسیحی، جاهل یا بدعتگذار به دست او ایمان میآورد و اگر ببیند که مردهها را زنده میکند، گروه گمراهی را هدایت میکند و اگر کسی ببیند که مردهای در دریایی غرق شد، نشاندهنده این است که آن شخص در گناهانش غرق شده است. ممکن است مرگعالم در خواب،نشانه ظهور بدعت در دین باشد و مرگ پدر و مادر در خواب، نشانه تنگ شدن شرایط و احوال زندگی است و مرگهمسر در خواب، نشانه از دست دادن چیزی دنیوی میباشد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ، نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی که در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه کننده هستند . بخصوص برای افرادی که در تعبیر خواب ناشی باشند .

در سر زمین رویاها آمده:

بهآتش فوت می کنید و آنرا خاموش می کنید : در اطراف شما پرگوئی بسیار پشت سر شما می کنند

به صورت یکنفر فوت می کنید : به دام زنی خواهید افتاد که در پی فریب شما بوده است .

در دستهایتان فوت می کنید که آنرا گرم کنید : هدایای مختلفی دریافت خواهید کرد .

در گرد و خاک فوت می کنید : یک نامه محتوی خبرهای خوش

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب  به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

نوع مطلب :
برچسب ها : مرگ، ارتحال، درگذشت، حتف، رحلت، فوت، مردن،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر