تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب سپکا
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
دوشنبه 9 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب سپکا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سگ درخواببر چهاروجه بود.

اول: دشمن.

دوم:پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).

سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).

چهارم: مردمان غماز (افراد (سخنچین)).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خوابزن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همیداد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر ویتکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایهاعتماد کند وکار او را نصرت دهد. اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او راخصومت افتد. اگر بیند که سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

سگ در خواب، به مردی گمراه و بی ارزش که دنبالهرو هوا و هوس است، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که سگی بر او پارس می کند، از شخصی ناجوانمرد سخنانی زشت درباره ی خود می شنود. دیدن سگ شکاری در خواب به سربلندی و رزق و روزی تعبیر می شود.

اسماعیل بن اشعث گوید:

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعتجدا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سگ اگرآشنا باشد حمایتگر ودوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد کهآسیب نمی بینید ودوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون وآزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صداراه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن راگواهی دهد یا سگ، تولههمراه داشته باشد. به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را ازخطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خوابمیموننیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی استقویپنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک که عده ای درخانه ها نگه می دارند. دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد. اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیربسته اید و همراه می برید با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست. به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید درمسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید. اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود وروی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد. اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید ( به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد وباز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هرکس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شمابازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است کهخلافمیل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشرپیروزی است در بیداری. اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها به شما حمله کنند به هیچوجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود. معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. این را در مقدمه نیز نوشتم که برداشت ما نسبت به اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامیقدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی که ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چه سگ به ظرفی دهان بزند هفت بار آن را با خاک م

لوک اویتنهاو می گوید :

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

با آن بازی کردن : آشتی

که پارس میکند : شامانی

مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده : دشمن

سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده

زدن یک سگ : وفاداری

عوعو : به اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید

عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یا خطرآتش سوزی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن سگ در خانه وی بدی شود

دیدن بانگ سگ بر ویزحمت باشد

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانه آن است که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .

5ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .

7ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دلالت بر بیماری کودکان وشکست در کار وحرفه دارد .

8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .

9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد

10ـ اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری رادنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار درتمام زمینه های زندگی است .

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق باخودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که بامرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .

13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

14ـ شنیدن صدایزوزه محزون سگ در خواب ، نشانهمرگ یاجدایی طولانی بین دوستان است .

15ـ شنیدن غرش سگها هنگامجنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد .

16ـ اگر سگها راکنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانه آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .

18ـ خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آن است که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاریتوفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .

19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانه آن است که تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید .

20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است که یکی از افراد موردعلاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باریرخ دهد .

21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .

22ـ دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانه آن است که به سرعت به سویشادی و سعادت پیش می روید .

23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سگ : خوشبختی توام با خطر

خواب سگ خودتان : یک دوست به شما خدمت خواهد کرد .

یک سگ که به دیگران تعلق دارد : مراقب دردسر باشید .

یک سگ سفید : پول هنگفتی نصیب شما می شود .

سگقهوه ای : یکنفر از شما می ترسد .

سگ سیاه : مراقب دوستان خیانتکار باشید .

سگ خاکستری : یک دوست وفادار در کنار شماست .

یک سگ بزرگ : شما دوستان بسیاری دارید .

یک سگ کوچک :مراقب دشمنان باشید .

یک سگ مسابقه : دریک معامله یا محکمه می بازید .

یک سگ نگهبان :مشاجره بین زن وشوهر

سگ پلیس : مشاجره با شریک کارتان در پیش است

سگ مخصوص کورها : باید مدتی روزه بگیرید .

یک سگ کوچک قشنگ : یک مهمان ناخوانده به ملاقات شما می آید .

یک سگ بامحبت :همه چیز بخوبی پیش خواهد رفت .

یک سگ نه زیاد دوست داشتنی : یک دوست خوب به کمک شما می آید .

یک سگ گرگی : از صمیم قلبعاشق خواهید شد .

یک سگ بولداگ : با شخص مورد علاقه تان مشاجره خواهید کرد .

یک سگ سن برنارد : دوستان بسیار صادق و وفاداری خواهید داشت .

یک سگ گله : ناکامی

یک سگ ولگرد : وفاداری در عشق

یک سگ ژولیده : معشوقتان به شما وفادار است .

یک سگ خوشحال :معشوق خود را از دست میدهید

یک سگغمگین :رنج و ناراحتی

یک سگ خوابیده : نباید بترسید .

یک سگ غرغر می کند : خطر بسیار بزرگ

سگی که دهانش کف کرده : تغییرات خوشایند در پیش است

یک سگ شجاع : همکار شما شخص شجاع و وفاداری است

یک سگ گمشده : خبرهای بسیار بد

یک سگ پارس می کند : مشاجره ونزاع

یک سگ از یک زخمی مراقبت می کند : کلیه اقدامات شمابیهوده خواهند بود .

یک سگ در حالجدال : مراقب دزدان باشید .

سگها باعث خرابی می شوند : یک راز فاش می شود .

یک سگ که لباسهای مردم را پاره می کند : پشت سر شما در فامیل پرگوئی می کنند .

سگی که دیگران را گاز می گیرد : 1- کسی که به او اطمینان دارید ابداً شخص صادقی نیست 2- یک دوست به شما خیانت می کند .

سگها در حال بازی : شما درخطر هستید

یک سگ نر و ماده بازی می کنند : عشاق به یکدیگردروغ می گویند .

یک سگ نر یک سگ ماده را دوست دارد :تمامی خواسته های شما برآورده می شود .

یک سگ و گربه با هم بازی می کنند :مشاجرات بزرگ عشقی

یک سگ و گربه جدال می کنند :مشاجره با دوستان و آشنایان

یک سگ به دنبال شما می دوند : دیگران باعث بدنامی شما شده اند .

یک سگ تازی :بر مخالفان و رقبا پیروز می شوید .

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب  به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

نوع مطلب :
برچسب ها : سگ، تازی، کلب، سک، سکا، سپکا، سون،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر