تبلیغات
تعبیر خواب جامع - تعبیر خواب شستشوی بدن
 
تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
جمعه 13 مرداد 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
معنی خواب شستشوی بدن

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خود درآب روشن تندرستی بود

دیدن خود در آب تیره صدقه دهد

جی اچ میلر می گوید:

اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.

اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما باشکست روبه‏رو مى‏شود.

اگر ببینید که بالباس آب تنى مى‏کنید، بدانید که با کسىمشاجره خواهید کرد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می کنید علامت آن است که شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می کنید ، علامت آن است که باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

3ـ اگر خواب ببینید کودکان در آب زلالی آب تنی می کنند ، علامت آن است که افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند کرد.

4ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند،علامت آن است که به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که دردریا شنا کرد و بهکنار نتوانست آمد، دلیل که در بند بماند. اگر بیند که در آب بِمُرد، دلیل که در دست خصمانهلاک گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که شنا میکند و خودش شنا کردن نمی داند، در علم و دانش به مقصود ومراد خود میرسد و اگر ببیند که در وسط دریا به خوبی شنا میکند، کار یا مسؤولیتی بزرگ به او سپرده میشود که او در انجام آن پیروز و سربلند خواهد شد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغلدنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغلپادشاهخلاص گردد. اگر بهخلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنی در کار پادشاه.

آنلی بیتون می گوید:

شیرجه‌ زدن‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌شما در تلاشید تا به‌ کنه‌ و عمق‌ یک‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب‌ را به‌ این‌ شکل‌تعبیر کرد که‌ شما در حال‌ کند و کاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید.

زیگموند فروید گوید:

شیرجه‌زدن‌ در خواب‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شنا کردن : زندگی بی دغدغه

در آبهای کدر : مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

تماشای شناگران : تحققیافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند سمبلغسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحیکامل است و بدان معناست که فردپس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانه آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانه آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانه آن است که با رفتار جذاب خود موردعلاقه دیگران قرار می گیرد .

3ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانه تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن شستن درخواب خود را در آب سردبر چهاروجه بود. اول:توبه. دوم: عافیت. سوم: خلاص شدن از زندان. چهارم: ایمنی از ترس، و شستن خود را با آب گرم، دلیل است براندوه و بیماری و دیدن دست وروی شستن در خواب، بر هشت وجه بود، اول: حصول مراد. دوم: شفای از بیماری. سوم: خلاص از زندان. چهارم: حج اسلام. پنجم:فرج ازغم. ششم: دین پاک. هفتم: ایمنی از ترس. هشتم: روا شدن حاجات.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

شستن در خواب، نشانه توبه از گناهان یا برآورده شدن نیازها میباشد. شستنبدن با آب سرد در زمستان، نشانه غم وغصه است، اما اگر کسی در خواب ببیند که در فصل زمستان با آب گرم خود را میشوید، سود و منفعت به دست میآورد یا اینکه بیماریش شفا مییابد. اگر کسی در خواب ببیند که برای پوشیدن احرام یا داخل شدن به مکه، خود را میشوید، نشانه دلخوشی او و رسیدن به دوستان و خویشاوندان یاپرداخت بدهیهایش میباشد. اگر کسی در خواب دید که خودش را شست و لباسی تازه و نو بهتن نمود، اگربیمار باشد، شفا مییابد؛ اگر بدهکار باشد، بدهیهایش را میپردازد؛ اگر اسیر و دربند باشد، آزاد میشود؛ اگر غم و غصهای داشته باشد، برطرف میشود؛ و اگر حج نکرده باشد،خداوند او را ثروتمند میکند؛ اما اگر بعد از شستن بدن، لباس کهنهای به تن نمود، غم و غصهاش برطرف میشود؛ اما فقیر و مستند میگردد. شستن دستها با آب و صابون، نشانه برطرف شدن غم وناراحتی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

شستشوی خود : فردینا لایق را ترک کردن

خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن

خود را در آب کثیف شستن : بیماری

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که باتلاش فراوان سرانجام بهثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد ازشستشو کثیف به نظر برسند ، نشانه آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما شستشو میکنید : به یک ناشناس خدمتی خواهید کرد.

با آب تمیز می شوئید : خواهید فهمید که چگونه از لذتهای زندگی باید استفاده کنید .

دستهایتان را با آب گرم می شوئید : موفقیت

دستهایتان را با آب سرد می شوئید : فراوانی و لذت

مواد غذائی می شوئید : یک زندگی خوش در انتظار شماست

رخت می شوئید : مشکلات در انتظارشماست .

ظرف می شوئید : دوستان بهملاقات شما می آیند.

مو یاریش خود را می شوئید : غم

بدنتان را می شوئید : از رفتار خلاف اخلاق دوری کنید .

--------------------------------------------------------------------------------

دیدن شستن سر و تن در خواب به آبجوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وامدار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.

--------------------------------------------------------------------------------

در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد، دلیل که درعز دنیا غرق گردد.

--------------------------------------------------------------------------------

غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنک شدن

 

 

 

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب  به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

 

نوع مطلب :
برچسب ها : آبتنی، شنا، استحم، حمام، غوطه خوردن، شستشوی بدن، سباحت،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 08:42 ب.ظ
It's appropriate time to make a few plans for the long run and it's time
to be happy. I have read this put up and if I may just I wish
to recommend you few attention-grabbing things or tips.
Maybe you could write next articles referring to this article.
I desire to read even more issues about it!
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:59 ب.ظ
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your website?

My blog is in the very same area of interest as yours and
my users would certainly benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this okay with you.
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر