تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
پنجشنبه 10 فروردین 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
تعبیر خواب پهلو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است.

اول: زن،

دوم: دختر،

سوم: كنیزك،

چهارم: خادم،

پنجم: پیرزنی كه در خانه است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس كرده بود،  دلیل كه زن و كنیزك او هر دو آبستن شوند. اگر بیند پهلوی او  سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل كه  زن او بچه بی هنگام بیفكند. اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده،  دلیل كه وی را غمی سخت رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر كسی به خواب دید استخوان پهلوی او شكسته است، دلیل كه از  پدر یا مادر یا عیال، وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پوست  پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل كه مال و عیالش هر دو تلف  شوند. اگر بیند هر دو پهلوی او زرد شده، دلیل كه عیالش رنجور  شود. اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل  كه او را فرزندی عالم آید و پارسا. اگر بیند هر دو پهلوی او  فراهم آمد، دلیل كه وی را غم و اندوه رسد. اگر بیند پهلوی وی  قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او. اگر  بیند پهلوی وی كوچك و ضعیف بود تاویلش به خلاف این است كه  گفتیم.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پهلوها در خواب، دلیل بر زنان است، زیرا كه زنان از پهلوی  مردان افریده شده اند. پس هر خیر و شر كه در پهلو بیند، تاویل  آن بر زنان بازگردد. اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل  كه به قدر آن زنان و كنیزان واصل شود. اگر بیند از پهلوی او  ماری بیرون آمد، دلیل كه او را فرزندی آید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پهلو در خواب های ما زن است. ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده  و در نفایس الفنون نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به  خصوص همسر مرد است. اگر در خواب دیدید که پهلوی شما درد می  کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید، از جانب  همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم  ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش  می شود. مثل خواهر شوهر یا مادر شوهر و یا خاله و عمه شوهر.  اگر دیدید که در خواب پهلوی شما متورم شده همسرتان یک اندوه و  ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می گوید که  جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید. اگر دیدید که بر پهلوی  شما چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتمالا صاحب فرزند می  شوید. اگر جوانی ببیند که دست بر پهلوی خود نهاده ازدواج می  کند. اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته زن یا دختری به او  حسد می ورزد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است كه  فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی  برخورد خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می كند ، نشانة آن است كه  دشواریهای زندگی كاسة صبر شما را لبریز خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است  كه در خواستگاری از یك دختر توفیق خواهید یافت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Side View asleep on five whatsoever.
One woman,
The second girl,
Third, the Maid,
Four servant,
Fifth: The woman at the house.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Side sleeping woman. If he sees swollen left side, and the Maid  because his wife are both pregnant. If he sees his side was red and  bloody flesh torn from his side Byftad, because his wife bi guys  when Husayn b. If you've seen both on the input side, because he is  hard to grieve.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If anyone dreamed he has broken his rib bone, because the parent or  wife, he turns to grief. If you see the left side of his skin was  removed and Byftad, because property and Yalsh both die. If he sees  both sides of yellow, because Yalsh be suffering. If he sees his  side, pierced and it Byftad grave, because he is the son of the  universe and pious. If he sees both sides were prepared for, because  he comes to grief. If he sees his side and raised strong evidence of  the true religion and the power of his wife. If he sees Pahlavi was  small and weak interpretation to the contrary is mentioned.
Text from the site of dream interpretation
Jaber al-Maghribi says:
Side in bed, because of women, because women than men are created  Pahlavi. Each side sees good and evil that, the women returned its  interpretation. If either limb sees him very much, due to be filed  so that women and slave girls. If you see a snake came out from his  side, because he is your son.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
Tuck in our dreams woman. Ibn Sirin female side and a unique  interpretation also stipulates Alfnvn noted that women, especially  his wife's side. If you dream you see that side of you hurts, when  in the wake of flank pain not, by husband irritation find if this  dream a woman sees, a woman in her husband's relatives he afflicts,  causing opacity for which the be. Like a sister or mother or aunts  and uncles husband. If you see something grown like warts or growths  on your side, you are likely to have a child. If you see a young man  who lay on his side marries. If your daughter see that side of the  woman or girl envies him.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
If you sleep only see one side of an object, it is a sign that  someone in front of you with genuine proposals will encounter  indifference and coldness.
2 Bedrooms see if your side hurts, it is a sign of the difficulties  of life cassette will supercharge your patience.
3 Bedrooms see if obese and plump side, you indicate that you will  find in the proposal of a girl success.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میهن بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پهلو , تعبیر خواب جنب  , تعبیر خواب حقو , تعبیر خواب صقلة , تعبیر خواب صقل  , تعبیر خواب ضیف  , تعبیر خواب ملاط , تعبیر خواب فقر , تعبیر خواب کشح  , تعبیر خواب صفح  , تعبیر خواب جانحة , تعبیر خواب نضفان  , تعبیر خواب بغل , تعبیر خواب اطراف شکم , خواب دیدن پهلو , خواب دیدن جنب  , خواب دیدن حقو , خواب دیدن صقلة , خواب دیدن صقل  , خواب دیدن ضیف  , خواب دیدن ملاط , خواب دیدن فقر , خواب دیدن کشح  , خواب دیدن صفح  , خواب دیدن جانحة , خواب دیدن نضفان  , خواب دیدن بغل , خواب دیدن اطراف شکم , رویای پهلو , رویای جنب  , رویای حقو , رویای صقلة , رویای صقل  , رویای ضیف  , رویای ملاط , رویای فقر , رویای کشح  , رویای صفح  , رویای جانحة , رویای نضفان  , رویای بغل , رویای اطراف شکم , تعبیر پهلو , تعبیر جنب  , تعبیر حقو , تعبیر صقلة , تعبیر صقل  , تعبیر ضیف  , تعبیر ملاط , تعبیر فقر , تعبیر کشح  , تعبیر صفح  , تعبیر جانحة , تعبیر نضفان  , تعبیر بغل , تعبیر اطراف شکم , خواب پهلو , خواب جنب  , خواب حقو , خواب صقلة , خواب صقل  , خواب ضیف  , خواب ملاط , خواب فقر , خواب کشح  , خواب صفح  , خواب جانحة , خواب نضفان  , خواب بغل , خواب اطراف شکم , نوع مطلب :
برچسب ها : پهلو، جنب، حقو، صقلة، صقل، ضیف، ملاط،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 ( کل صفحات : 983 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب