تعبیر خواب جامع
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
شنبه 5 فروردین 1396 :: نویسنده : سینا احمدی
تعبیر خواب پلاس

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پلاس درخواب دیدن، درویشی بود مصلح و پارسا و دیندار و از قول  و مال با امانت، اگر بیند پلاسی پوشیده داشت، دلیل كه او را  باچنین مردی صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند  پلاس بسیار داشت، دلیل كه به قدر آن او را نعمت حاصل شود،  معبران گفته اند: پلاس مالی حلال است، اگر به خواب دید پلاس نو  یافت، دلیل كه زن پارسای توانگر بخواهد و از او خیر و منفعت  بیند. اگر مردی بیند پلاس نو بخرید، دلیل كه كنیزك پارسا بخرد  و از او خیر و منفعت یابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Plus dream of seeing, the reformer and pious and religious mendacity  and promises yours faithfully, if he sees Plus covered, because he's  article we will talk to the man and he will not benefit. Plus, if he  sees most, because he's so blessed to be achieved, verifiers, said:  solvent financial Plus, if the vision was new Plus, because the rich  pious woman wants and he sees no benefit. If a man sees buy new  Plus, because the Maid Parsa buy and he will not benefit.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت میهن بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پلاس , تعبیر خواب گلیم , تعبیر خواب زیرانداز , تعبیر خواب فراش , تعبیر خواب گلیم , تعبیر خواب مفرش  , خواب دیدن پلاس , خواب دیدن گلیم , خواب دیدن زیرانداز , خواب دیدن فراش , خواب دیدن گلیم , خواب دیدن مفرش  , رویای پلاس , رویای گلیم , رویای زیرانداز , رویای فراش , رویای گلیم , رویای مفرش  , تعبیر پلاس , تعبیر گلیم , تعبیر زیرانداز , تعبیر فراش , تعبیر گلیم , تعبیر مفرش  , خواب پلاس , خواب گلیم , خواب زیرانداز , خواب فراش , خواب گلیم , خواب مفرش  , نوع مطلب :
برچسب ها : پلاس، گلیم، زیرانداز، فراش، مفرش، mat،
لینک های مرتبط :


لینک دانلود کامل تعبیر خواب

 ( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب